பூகுன் பாடும்பறவையின் சிறகுகளில்
Coherent Identifier 20.500.12592/573n882

பூகுன் பாடும்பறவையின் சிறகுகளில்

2 December 2023

Summary

அருணாச்சல பிரதேசத்தின் பூகுன் சிங்சுங் கிராமச் சமூக பாதுகாப்பு மண்டல முயற்சிக்கு உள்ளூர் மக்களின் பங்கேற்பு பெருமளவுக்கு உதவி செய்கிறது. அருகிக் கொண்டிருக்கும் இந்தப் பறவையை கண்டுபிடித்ததிலிருந்துதான் எல்லாமும் தொடங்கியது

Published in
India
Rights
© Vishaka George,Binaifer Bharucha,Priti David,Rajasangeethan

Creators/Authors