ગરમીમાં હેરાન ઝાંસ્કરના યાક પશુપાલકો
Coherent Identifier 20.500.12592/905qj8j

ગરમીમાં હેરાન ઝાંસ્કરના યાક પશુપાલકો

3 December 2023

Summary

લદ્દાખમાં તાપમાન વધવાની સાથે, ઝાંસ્કર ખીણમાં યાકના પાલકોને તેમના પશુઓની જાળવણી કરવી મુશ્કેલ અને કોઈ જાતના નફા વગરની લાગી રહી છે

Published in
India
Rights
© Ritayan Mukherjee,Sanviti Iyer,Faiz Mohammad

Creators/Authors