ജാൻസ്‌കാറിലെ യാക്ക് ഇടയന്മാർ സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്
Coherent Identifier 20.500.12592/1g1k07g

ജാൻസ്‌കാറിലെ യാക്ക് ഇടയന്മാർ സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്

3 December 2023

Summary

ലഡാക്കിലെ താപനില ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ജാൻസ്കാർ താഴ്വരയിലെ യാക്ക് ഇടയന്മാർ ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ടും നഷ്ടം സഹിച്ചുമാണ് തങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളെ പരിപാലിക്കുന്നത്

Published in
India
Rights
© Ritayan Mukherjee,Sanviti Iyer,Prathibha R. K.

Creators/Authors