சன்ஸ்கர்: யாக் மாடு மேய்ப்பவர்களை வறுத்தெடுக்கும் வாழ்க்கை
Coherent Identifier 20.500.12592/kd51fm2

சன்ஸ்கர்: யாக் மாடு மேய்ப்பவர்களை வறுத்தெடுக்கும் வாழ்க்கை

3 December 2023

Summary

லடாக்கில் வெப்பநிலை உயர்ந்துகொண்டிருப்பதால், சன்ஸ்கர் பள்ளத்தாக்கில் யாக் மாடுகள் வளர்ப்பவர்களுக்கு, தொழில் சிக்கலாகவும், மந்தையை நிர்வகிப்பது லாபமற்றதாகவும் ஆகியுள்ளது

Published in
India
Rights
© Ritayan Mukherjee,Sanviti Iyer,A.D.Balasubramaniyan

Creators/Authors