ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಝನಸ್ಕರ್‌ನ ಯಾಕ್ ಸಾಕಣೆದಾರರು
Coherent Identifier 20.500.12592/sxksqdv

ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಝನಸ್ಕರ್‌ನ ಯಾಕ್ ಸಾಕಣೆದಾರರು

3 December 2023

Summary

ಲಡಾಖ್‌ನ ತಾಪಮಾನ ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಝನಸ್ಕರ್‌ ಕಣಿವೆಯ ಯಾಕ್ ಸಾಕಣೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಿಂಡುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಲಾಭದಾಯಕವೂ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವಾಗಿದೆ

Published in
India
Rights
© Ritayan Mukherjee,Sanviti Iyer,Charan Aivarnad

Creators/Authors